RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Pozvánka na XXXI. VZ SLÚŠ

13.04.2017 | Pridal: Administrátor

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXI. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov.


Pozvánka

 

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na

XXXI. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

 

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, dňa 26.apríla 2017

so začiatkom o 16.00 hodine,

 

v hoteli KošiceHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

 

Zároveň Vás pozývame aj na stretnutie v Nitre, dňa 10. mája 2017, so začiatkom o 15.30 hodine v hoteli

v hoteli Agroinšitút v Nitre (ul. Akademická 4)

 

 

Program

 

Registrácia:      od 15.30 h

Otvorené zhromaždenie   (členovia SLÚŠ a záujemcovia o prácu SLÚŠ)

16.00 – 16.15 h   Voľba návrhovej, mandátnej a revíznej komisie

                     Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie

                    (A. Maková, v z. MUDr.A.Jancová)*.

 

 

16.15 – 17.15 h Tématický blok: Súkromné ambulancie ŠAS a PAS v r. 2017

 

·         Vyhodnotenie účinnosti doterajších postupov SLÚŠ. Výsledky jednaní s ministrom zdravotníctva Druckerom a ďalšími zástupcami MZ SR, aktuálny stav.

·         Analýza postupu, chýb a rizík, ktorých sa dopustili SLK, Zdravita, ASL a iné organizácie v snahe o presadenie novej legislatívy. Predpokladaný dopad novej legislatívy a zmien na činnosť ambulancií.

·         Postavenia malých súkromných ambulancií ŠAS a PAS v zdravotníckom systéme SR a reálne možnosti ochrany ich záujmov. Požiadavky SLÚŠ.

·         Na aktuálnu tému: Podanie Dôvera ZP  a.s. na protimonopolný úrad, judikát sporu s VšZP v prospech nášho poskytovateľa, aktivity RLK.

 

 (MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.J.Keher, Mgr.T.Janco, MUDr.M.Kudláčová,  MUDr.J.Matyščák,  MUDr.Ľ.Ferenčáková, MUDr.P.Šilla  ).

17.15 – 18.30  h          Rozprava, rôzne, uznesenie.

 

18.30 – 18.45 h    Návrh a schválenie  uznesenia*

 

Poznámka: Bod programu označený „* “ prebehne iba na VZ v Košiciach.

 

Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

 

Organizačné pokyny

 

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel KOŠICEHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne pred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť na mob. telefónne číslo prezidenta SLÚŠ: 0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  prípadne poverené osoby, ktorých mená budú oznámené pre začatím mediálneho vyhlásenia.

Nedodržania týchto pokynov vylučuje účastníka diskusie, aktivít, prípadne aj z účasti na zhromaždení. Na ich porušenie bude upozornený prezidentom SLÚŠ.

 

V Košiciach, dňa  13.4.2017                                    MUDr. Andrej Janco v.r.,  prezident SLÚŠ

 

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené