RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Odpoveď Samosprávnemu kraju k zastupovaniu počas neprítomnosti

30.10.2018 | Pridal: Administrátor

Dávame vám k pozornosti list, čo sme nedávno posielali na KSK k zabezpečeniu zastupovania na sukromnej ambulancii ŠAS. Podobnú argumentáciu použite vo vašej dotknutej ambulancii.


Dňa 30.júla 2018, počas dovolenky, sme obdržali e-mailom upozornenie Odboru zdravotníctva a sociálnych vecí pri Košickom samosprávnom kraji, ktorým dáva poskytovateľom ambulantnej starostlivosti  do pozornosti povinnosť zabezpečiť zastupovanie počas akejkoľvek neprítomnosti na ambulancii v plnom rozsahu, nielen akútne stavy a zakazuje pacienta odkázať na pohotovostnú, respektíve príjmovú ambulanciu pri lôžkovom zariadení. Odvoláva sa na príslušnú legislatívu.

Dovoľujeme si upozorniť kompetentných, že uvedená požiadavka je predovšetkým u špecializovaných ambulancií pri súčasnom stave zdravotníctva nereálna z nasledujúcich dôvodov:

1.Poskytovateľ ambulantnej ZS je v zmysle §79 ods. 1 písm. j/ zákona č. 578/2004 Z.z. povinný "zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju; uvedené sa nevzťahuje na poskytovate¾a ústavnej zdravotnej starostlivosti".

2.V zákone nie je uvedené, že musí zabezpečiť aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť, určený je len rozsah výkonov. Takisto zákon nezakazuje určiť na zástup príjmovú ambulanciu lôžkového zariadenia. Nie je určené ani miesto zdravotníckeho zariadenia, v ktorom by malo byť zabezpečené zastupovanie  a ani vzdialenosť k danému zariadeniu. Rovnako nie je stanovený počet dní alebo hodín neprítomnosti, od koľkých má byť zastupovanie zabezpečené.  Veľkokapitálové polikliniky inkasujú nemalé paušálne ročné platby od pacientov.

3.Drobné súkromné ambulancie poskytujúce špecializovanú zdravotnú starostlivosť nemajú určené spádové územie pacientov a nemajú ani paušálne úhrady  od poisťovní, ani od pacientov v spádovom území. Úhrady od zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sú obvykle limitované, nad stanovený limit poisťovňa neposkytuje úhradu. Požadovať , aby niekto vykonával prácu na vlastné náklady a bez nároku na úhradu nemá oporu v zákone. 

4.Podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona è. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov - samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia

5.a o potreby svojich obyvate¾ov, pritom najmä utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva.   

6. Vaše predstavy o podmienkach sa naplnili  aj pomocou písm. e) citovaného odseku: "e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvate¾ov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja".   KSK investoval do veľkokapitálových súkromných zariadení, preto môže legitímne požadovať od uvedených zariadení aj zabezpečenie činností,  ktoré podfinancované a nepodporené ani KSK drobné súkromné zariadenia nezvládnu zabezpečiť.  Ak bude samosprávny kraj požadovať plnohodnotný zástup napr. na detskej gastroenterologickej ambulancii, kde vykonávajú endoskopické vyšetrenia u detí od 4000g a USG vyšetrenia, alebo diabetologickej ambulancii s kvalitným ambulantným nastavením diabetika na intenzifikovanú inzulínovú liečbu v priebehu maximálne 3 dní, z ktorých vyšetrenia a konzultácie v rozsahu 2 dní poisťovne, ani pacient neuhrádzajú, tak  zastupujúcu ambulanciu s uvedeným rozsahom výkonov nenájdeme.

7.Špecializované ambulancie si pacientov objednávajú, nemajú povinné spádové územie a v niektorých regiónoch sa väčšina odborností nenachádza, z niektorých špecializácií je celoslovenský nedostatok špecialistov. Na čas plánovanej  dovolenky si špecialista pacienta neobjednáva, ak zdravotnícke zariadenie neposkytuje zdravotnú starostlivosť pre náhly výpadok z technických príčin, iný poskytovateľ je alebo veľmi vzdialený  alebo má plnú ambulanciu vlastných objednaných pacientov, prípadne má v inom čase ordinačné hodiny, neposkytuje na plný úväzok starostlivosť v danom odbore alebo nemá zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Preto je nereálne odkladnú starostlivosť zabezpečiť. Neodkladnú starostlivosť je schopný poskytnúť všeobecný lekár, ktorého právomoci sa rozšírili a v prípade, že je stav ambulantne nezvládnuteľný, musia ho ošetriť v rámci jednodňovej ambualtnej starostlivosti alebo hospitalizovať v lôžkovom zariadení.

8.V Slovenskej republike je nedostatok špecialistov, ktorý za súčasných podmienok  pre ich činnosť neustále klesá a pretože podmienky ako aj atmosféra pre prácu sa neustále zhoršujú, počet lekárov aj zdravotných sestier bude