RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Pracovná zdravotná služba

18.12.2014 | Pridal: Administrátor

Väčšina súkromných ambulancií patrí do nízkorizikových skupín 1,2. Podľa novely zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je potrebné, aby ste do konca roka nahlásili na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, akým spôsobom si zabezpečujete pracovnú zdravotnú službu, resp. s kým máte uzavretú zmluvu.


Odporúčame na nasledujúcej adrese ÚVZ  si vybrať v príslušnom regióne fyzickú alebo právnickú osobu zabezpečujúcu pracovnú zdravotnú službu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=390:pracovna-zdravotna-sluba&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73   ,

uzavrieť zmluvu a nahlásiť na RÚVZ.  Nezabudnite skontrolovať pracovný poriadok a plán dezinfekcie, či je v súlade s novou legislatívou. V prvej a druhej rizikovej skupine môže poskytnúť potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky Váš obvodný lekár.

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené